ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี


วัตถุประสงค์
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic Information System-GIS.) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ให้ตรงกับความต้องการใช้ของบุคลากรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง
นโยบายการพัฒนาระบบ
  1.ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Easy To Access)
  2.ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use)
  3.ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid),ครบถ้วน (Complete) และเป็นปัจจุบัน (Up to date)
  4.บริการข้อมูลให้หน่วยงานทุกระดับใช้ข้อมูลได้จากแหล่งเดียวกัน


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)
(ที่มา รายงาน 506)


เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0-4222-193
โทรสาร 0-4222-196
Facebook:
https://www.facebook.com/dpc8udon/
Website:
http://odpc8.ddc.moph.go.th/ Web Browser ที่แนะนำ